Retorn formatiu en entorn 360º (CC Sant Francesc d’Assís)

Joan Martí, director del CC Sant Francesc d’Assís de Ferreries, explica detalladament el contingut de la formació realizada aquest curs i la transferencia portada a terme.

Els centres cada cop donen més importància a les formacions que treballen l’avaluació dels aprenentatges competencials. La  Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 d’octubre de 2020 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2020-2021, en el seu annex1 diu que l’avaluació ha de tenir en compta l’assoliment d’aprenentatges competencials corresponents, la priorització de les competènciesque considera  els elements essencials a tenir en compte. Però sobretot ens fitxam en que també diu que els estàndards d’aprenentatge són orientatius i l’avaluació ha de ser formativa. Per tant és important aprofundir en el treball competencial  més que en la seva descripció teòrica en la seva vessant pràctica, en l’entorn d’aula i adaptat a la cultura de centre i els condicionant de la normativa vigent. Aquesta vessant pràctica passa per l’avaluació formativa i formadora, els aprenentatges profunds i formes d’aprenentatge on l’alumne esdevé protagonista del seu aprenentatge. 

El curs 2018-2019 l’IES MA Cardona, l’IES JM Quadrado, el CC Sant Francesc d’Assis i el CC Sant Francesc de Sales van portar a terme la FeC Instrument d’avaluació d’aprenentatges competencials i treball cooperatiu. En els instituts van tenir de ponents a na Neus Sanmarti i en Boris Mir. Van dedicar una par de les sessions de contrast en deixar clar que no anem a millorar el que fem  si no que anem a fer una cosa diferent. Durant la transferència vam portar a terme un procés d’avaluació formativa durant el qual vam excloute de l’aula l’avaluació sumativa. La transferència va durar tres setmanes en les qual cap de les activitats que van fer els alumnes vam tenir incidència en la nota de l’avaluació i tres dels centres. L’avaluació que se’n va fer va ser positiva i  el Cardona, el Quadrado i Sant Francesc d’Assis, en la sol·licitud de FeC del curs 2019-2020, van optar per aprofundir en el feedback en una nova formació Estratègies de retorn formatiu en entorn 360. 

La formació del curs 2019-2020 va estar marcada pels plans de contingència que, entre d’altres situacions, va obligar a treballar les formacions on-line. Això, lluny de ser un handicap, ens va permetre incorporar recursos molt pràctics per treballar cooperativament. El treball cooperatiu és indisociable de l’avaluació formativa i dels processos de presa de decisions i ha suposat un repte important per al CEP de Menorca poder-lo mantenir amb la màxima formalitat en les formacions. Consideram que el repte s’ha assolit més enllà de les nostres expectatives: descartant  problemes tècnics (que han estat escassos i poc rellevants)  s’ha treballat cooperativament de forma espontània i en alguns casos amb més comoditat.

Clica aquí per veure totes les publicacions de la REVISTA DIGITAL