Ordres i Resoluciones

 

Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de dia 12 de juliol de 2021 per la qual es dicten les instruccions sobre l’organització i el funcionament dels centres de professorat per al curs 2021-2022

Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022

Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 21 d’abril de 2021 per la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació en els centres i intercentres, en el marc del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2020-2024, amb l’assessorament dels centres de professorat de les Illes Balears

Resolució de la directora general de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 20 d’abril de 2021 per la qual s’aproven les instruccions per al reconeixement dels itineraris d’autoformació com a formació permanent del professorat

Ordre del conseller d’Educació i Formació Professional de 14 d’abril de 2021 de modificació de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 22 de febrer de 2021 per la qual s’estableixen els centres que constitueixen la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears i la seva tipologia

Ordre del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 17 de desembre de 2020 per la qual es modifica l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016 per la qual es regulen l’organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears

Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 22 de setembre de 2020 per la qual s’ aprova el Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2020-2024

Resolució de la directora general de Primera Infància , Innovació i Comunitat Educativa de 8 de setembre de 2020 per la qual s’adeqüen les formes de participació en activitats formatives de formació permanent del professorat durant el primer trimestre del curs 2020/2021 amb les mesures de prevenció, contenció i coordinació a l’evolució de la situació epidemiològica a les Illes Balears

Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 4 de juny de 2020 per la qual s’aprova el Protocol per a la fase 3 del procés de desescalada progressiva per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Resolució de la directora general de Personal Docent de 8 d’abril de 2020 per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 9 de setembre de 2019, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per la Resolució de la directora general de Personal Docent de 25 de febrer de 2019 de convocatòria de proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 28 de març de 2019, per la qual s’estableix el procediment de caracterització de places docents amb perfil educatiu als centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat

Resolució conjunta del director general de Planificació, Ordenació i Centres i de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 20 de març de 2018 per la qual es convoquen els centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen educació primària a participar en el Programa de Formació i Transferència RobotIB per al curs 2018-2019

Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat i del director general d’Innovació i Comunitat Educativa i de la de 19 d‘abril de 2018 per la qual es convoquen els centres docents d’infantil i primària públics a participar al Programa de Competència Familiar (PCF) per al curs 2018-2019

Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat d’11 d’abril de 2018 per la qual es convoquen els centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen educació primària o educació secundària obligatòria a participar en el programa d’experiència formativa “Parlem català, intercanvis entre centres educatius dels territoris de parla catalana” per al curs 2018-2019

Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 10 d’abril de 2018 per la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació i innovació en els centres per al foment d’entorns col·laboratius d’aprenentatge adreçats als centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat, assessorats pels centres de professorat, en el marc del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2016-2020

Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 22 de febrer de 2018 per la qual es convoquen els centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior a participar en el Programa de Formació i Transferència d’Impuls a les Competències Socials i Creatives (ICSCrea) per al curs 2018-2019

Instruccions per desenvolupar programes de formació i innovació per als centres o intercentres per cohesionar metodologies per a la millora de la competència matemàtica entre els centres de primària i els de secundària

Pla Integral d’Impuls de les Capacitats Emprenedores (ICAPE) per al curs 2018-2019

Instruccions per a l’elaboració i execució del Programa d’Acolliment Lingüístic i Cultural (PALIC) adreçat a l’alumnat d’incorporació tardana al sistema educatiu de les Illes Balears, amb mancances en l’ús de la llengua catalana, que cursa estudis als instituts d’educació secundària.

Programa “Cap a la coeducació als centres educatius” per al curs 2018-19

Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 23 de maig de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per a la planificació, la realització i el registre d’activitats de formació permanent del professorat organitzades per les conselleries del Govern de les Illes Balears, pels consells insulars o per les seves entitats i organismes

Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 22 de febrer de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació dels centres vinculats als plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres per als cursos 2017-2018 i 2018-2019 assessorats pels centres de professorat de les Illes Balears

Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat i de la directora de l’Institut Balear de la Dona de dia 15 de febrer de 2017 per la qual es convoquen els centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears a participar en el programa “Cap a la coeducació als centres educatius” per al curs 2017-2018

Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 8 de febrer de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació i transferència en els centres per al foment d’entorns col·laboratius d’aprenentatge adreçats als centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat durant el curs 2017-2018

Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 10 de novembre de 2016 per la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació i innovació en els centres i per als centres o intercentres per al foment de la normalització lingüística i la dinamització cultural de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, assessorats pels centres de professorat, en el marc del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2016-2020

Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 31 d’octubre de 2016 per la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació en els centres i per als centres o intercentres assessorats pels centres de professorat de les Illes Balears en el marc del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2016-2020

Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 2 de maig de 2016 per la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació dels centres vinculats als plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres per als cursos 2016-2017 i 2017-2018 assessorats pels centres de professorat de les Illes Balears

Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 5 de maig de 2016 per la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació i innovació en els centres i per als centres o intercentres per al curs 2016-2017 per al foment de la normalització lingüística i la dinamització cultural de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, assessorats pels centres de professorat

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 22 d’abril de 2016 per la qual es convoca el procés de selecció de centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per implantar-hi plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres durant el curs 2016-2017

Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 22 d’abril de 2016 per la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació en els centres i per als centres o intercentres per al curs 2016-2017 assessorats pels centres de professorat de les Illes Balears

Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de dia 27 de gener de 2009, per la qual es regula l’estructura i el funcionament dels centres de professorat de les Illes Balears (BOIB núm 23 de 14-02-2009)

Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de dia 2 de gener de 2002, per la qual es regula la planificació i el reconeixement de la formació permanent del professorat no universitari (BOIB núm. 8 de 17-01-2002)