Funcions

Les funcions del CEP de Menorca, segons el Decret 68/2001, de 18 de maig, pel qual es regula l’estructura i l’organització de la formació permanent del professorat de la comunitat autònoma de les Illes Balears, són les següents:

Col·laborar amb els processos de detecció de necessitats formatives del professorat.

Elaborar la programació anual d’activitats de formació permanent d’acord amb les directius del Pla de formació permanent del professorat i de la Direcció General d’Ordenació i Innovació.

Assumir les tasques de coordinació, gestió i organització de la programació anual d’activitats i també realitzar l’execució, el seguiment i l’avaluació de les activitats programades.

Promoure l’intercanvi, el debat i la difusió d’experiències entre el professorat del seu àmbit.

Assessorar els centres escolars, preferentment, i el professorat en general per a la millora de la seva pràctica docent per mitjà de la formació permanent.

Facilitar un servei de documentació com a suport per a la formació permanent.


Segons aquesta normativa, en els centres de professorat hi haurà els següents òrgans de govern:

Unipersonals: director/a i secretari/ària

Col·legiats: el consell del centre de professorat i l’equip pedagògic (Assessories de Primària, Secundària, Llengües Estrangeres i TIC)


A l’article 5 del Decret 68/2001 podem llegir:

Els centres de professorat, adscrits a la Direcció General d’Ordenació i Innovació, són centres per a la formació del professorat en exercici, de centres públics i privats concertats de les Illes Balears, tant d’ensenyaments de règim general com d’ensenyaments especials.

Els centres de professorat han de promoure el desenvolupament professional del professorat per mitjà de la dinamització de la seva formació permanent contextualitzada en la pràctica professional. Per això, han d’elaborar plans anuals d’actuació en matèria de formació del professorat del seu àmbit, amb l’objectiu de desenvolupar els programes anuals que es derivin del Pla quadriennal i que siguin elaborats pel conjunt dels òrgans que formen part de l’organització de la formació permanent i coordinats pel Servei de Formació Permanent del Professorat.

La Universitat, les institucions, empreses o entitats especialitzades en formació permanent podran col·laborar en el desenvolupament d’activitats de formació permanent del professorat, coherents amb el que preveu el Pla quadriennal de formació.