Programes de formació i innovació educativa 2022-2023

Clicau damunt per accedir al Genially explicatiu de la convocatòria.

S’ha publicat la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de dia 20 d’abril de 2022 per la qual s’aproven les bases de la convocatòria unificada de programes de formació i innovació educativa i de programes educatius per al curs 2022-2023 (BOIB núm. 57, de 30 d’abril), adreçada als centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears.

1. Bases de la convocatòria unificada de programes de formació i innovació educativa

L’objectiu és harmonitzar tota l’oferta de programes de formació i innovació educativa dirigits als centres educatius, així com unificar calendaris i aconseguir la simplificació documental per garantir la qualitat de la proposta metodològica, la transferència i la coherència amb el projecte educatiu de centre.

L’oferta de la convocatòria s’ha organitzat en 13 programes que permeten millorar la transparència i l’equitat de l’oferta, garantint que tots els centres educatius accedeixen a la mateixa informació, i procurant que es reparteixin els recursos de forma objectiva.

La major part d’aquests programes inclouen una fase de formació presencial o a distància, una fase d’aplicació a la pràctica docent i una memòria reflexiva sobre la transferència feta en el centre. A més, es vinculen a les línies estratègiques del Pla Quadriennal de Formació del Professorat 2020-2024 i als Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS 2030).

Els serveis de la DGPICE coordinadors de cada programa són:

a) Servei de Normalització Lingüística i Formació:

b) Servei d’Innovació Educativa:

c) Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar :

2. Bases de la convocatòria unificada de programes educatius

L’objectiu és harmonitzar tota l’oferta de programes educatius dirigits als centres, així com unificar calendaris i aconseguir la planificació, la transferència i la coherència amb el projecte educatiu de centre.

L’oferta de la convocatòria s’ha organitzat en 8 programes que permeten millorar la transparència i l’equitat de l’oferta, garantint que tots els centres educatius accedeixen a la mateixa informació i procurant que es realitzi un repartiment dels recursos de forma objectiva.

Els programes educatius d’aquesta modalitat es caracteritzen pel desenvolupament d’accions educatives i de sensibilització de bones pràctiques que no condueixen al reconeixement d’hores de formació permanent del professorat. A més, es vinculen a les línies estratègiques dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS 2030).

Els serveis de la DGPICE coordinadors de cada programa són:

a) Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar:

b) Servei de Normalització Lingüística i Formació:   

 c) Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals:

Termini de presentació de sol·licituds

 1. La sol·licitud per participar en aquesta convocatòria l’ha d’emplenar la direcció del centre mitjançant la plataforma Moodle, entrant a “Sol·licitud unificada de programes de formació i innovació educativa i de programes educatius” de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa. Curs 2022-2023”: https://fweib.caib.es/

2. Al Moodle també es poden consultar les instruccions específiques de cada programa incloses en aquesta convocatòria.

3. Heu de fer un registre de la vostra sol·licitud mitjançant l’apartat habilitat a la seu electrònica.

3. Un mateix centre educatiu pot sol·licitar més d’un programa formatiu.

4. La sol·licitud es pot presentar de l’1 al 31 de maig de 2022.

Clicau damunt per accedir al Genially explicatiu de la convocatòria.