FA 16996

Línia estratègica

PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris

Funcionari de carrera en actiu que compleixin els requisits.

Requisits

 • Ser funcionari de carrera en servei actiu d’un dels cossos següents: mestres, professors d’educació secundària, professorat tècnic de formació professional o professorat d’ensenyament de règim especial.
 • Acreditar una antigüitat mínima de 5 anys com a funcionari de carrera en actiu en algun dels cossos a que fa referència el punt anterior.
 • Tenir una experiència docent de 5 anys, com a mínim, impartint docència directa a l’aula dels ensenyaments regulats per la llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.
 • Estar destinat a qualsevol centre de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Criteris de selecció

La sel·lecció dels participants es farà seguint els següents criteris, en aquest ordre:

 1. Coordinadors de les formacions dels centres educatius durant els cursos 2020-2021 i 2021-22 (especificar-ho a l’apartat d’observacions de l’inscripció).
 2. Participants de les formacions que es desenvolupin als centres educatius (FeC i FiC) durant el curs 2021-2022
 3. La resta de docents per ordre d’inscripció que compleixin els requisits.

Objectius

 • Donar a conèixer el funcionament dels centres de professorat així com les funcions dels assessors.
 • Utilitzar recursos per a la dinamització de grups.
 • Facilitar orientacions per dur a terme l’assessorament i les negociacions de les formacions amb els centres, i acompanyar-los en els seus processos de millora, des de la pràctica reflexiva.
 • Oferir orientacions per elaborar el Projecte de Treball de la convocatòria de places d’assessors de CEP fonamentades en la pràctica reflexiva.

Continguts

 • Funcionament dels centres de professorat.
 • Competències i funcions de l’assessor/a de formació del professorat.
 • Lideratge i dinamització de grups.
 • Orientacions i recomanacions per a desenvolupar l’assessorament a les formacions. Pràctica reflexiva.
 • Projecte de Treball: característiques formals, objectius i continguts.

Metodologia

 • Les sessions es fonamentaran en la la pràctica reflexiva, la participació activa i l’aprenentatge cooperatiu per tal d’afavorir la interacció i la construcció social del coneixement.
 • Es durà a terme una pràctica presencial de 5 hores amb un assessor/a de CEP, desenvolupant una part del procés d’acompanyament a un centre educatiu.
 • A l’entorn de formació en línia (Moodle) s’haurà d’elaborar el Projecte de Treball i les tasques encomanades.

Transferència

 • Elaboració en línia del projecte: consisteix en el disseny d’un programa de formació d’entre 20 i 40 hores per a un centre educatiu.

Lloc

 • CEP DE PALMA (15/02/2022)
 • PER VIDEOCONFERÈNCIA (22/02/2022
 • AL CEP D’INCA (05/04/2022)

Horari

 • 15/02/2022 DE 9 A 13 H I DE 14.30 H A 18.30 H
 • 22/02/2022 DE 15 A 17 H
 • 05/04/2022 DE 9.30 A 11.30 H

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 10/01/2022 a dia 23/01/2022 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau D.G. DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà el dia 25/01/2022. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant D.G. DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència des del dia 26/01/2022 al 30/01/2022 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
 5. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per estricte ordre de preferència fins que s’ocupin les places lliures, sempre que es compleixin els requisits.
 6. La llista definitiva de participants es publicarà el dia 31/01/2022.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4784452.

Avaluació i certificació

 • És imprescindible presentar les tasques a distància, realitzar les pràctiques amb l’assessor/a de formació i assistir amb una participació activa a un mínim del 85% de les sessions de formació presencials.
 • Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà. En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud. Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
 • Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada. Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment. Disposau d’un termini de 90 dies des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

 • Francesc Xavier Juan Juan i M. Magdalena Oliver Torelló. ATD del Servei de Normalització Lingüística i Formació. Correu electrònic. fxjuan@dgpice.caib.es i mmolivertorello@dgpice.caib.es. Telèfon: 971177600 / Ext. 62304. Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Àrea

Totes

Modalitat

Formació per àmbits