FiC 2655

Línia estratègica

PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris

 1. Professorat CEI i EI Joguina.
 2. Altres membres de la comunitat educativa i altre professorat fins un 10% que no formi part del claustre. Les persones que estiguin interessades en fer la formació hauran de sol·licitar autorització al centre, a través del CEP telefonant al 971384408.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Definir els espais exteriors.
 • Adequar els espais exteriors a les necessitats motrius, d’experimentació i relació. Adequar els espais exteriors per nivells evolutius i edats.
 • Reflexionar sobre quins tipus de materials oferim en tots els espais.

Continguts

 • Contextos acollidors de joc i vida al centre : els temps, els espais i els agrupaments.
 • Criteris a tenir en compte a l’hora d’organitzar i planificar bones propostes de joc per a infants, especialment per a espais exteriors.
 • Gestió personal de l’educadora per acompanyar les emocions de l’infant.
 • Actitud de l’educadora en aquest ambient de joc.

Metodologia

 • Les persones participants faran una primera sessió de presa de consciència per establir clarament els objectiu i l’objecte de la formació.
 • Basada en el model actiu de pràctica reflexiva creant debat pedagògic a través d’estructures cooperatives. Utilitzarem l’entorn virtual d’aprenentatge Classroom.

Transferència

 • Les persones participants hauran de portar a terme els canvis necessaris en els espais, els temps i els materials Documentaran les experiències al pati poder avaluar-les.
 • Faran l’avaluació de la transferència tenint en compte tots els seus components : recollida de dades, anàlisi de les dades i posada en comú dels judicis corresponents i presa de decisions .

Lloc

 • EI JOGUINA

Horari

 • Dia 20 de gener de 18 a 20 h.
 • Dia 3, 17, 24 de febrer de 18 a 20 h.
 • Dia 3, 10, 17 i 24 de març de 18 a 20 h.
 • Dia 5 i 12 de maig de 18 a 20 h.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 16 de desembre de 2021 a dia 21 de desembre de 2022 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 22 de desembre de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4784452.

Avaluació i certificació

 • Participar activament en la formació.
 • Portar a terme de manera correcte l’apartat de transferència.
 • Assistir al 85% de la formació.
 • Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
 • En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
 • Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
 • Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
 • Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
 • Disposau d’un termini de 90 dies des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

 • Josep Piris, assessor de de Convivència i de les competències socials i emocionals del CEP de Menorca. (jpiris@cepdemenorca.cat)
 • Maite Pons Pons i Mercer Benejam Piris doncents de l’EI Joguina.

Àrea

Totes

Modalitat

Formació intercentres