FeC 2635

Línia estratègica

PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris

 1. Professorat CEIP Margalida Florit.
 2. Altres membres de la comunitat educativa i altre professorat fins un 10% que no formi part del claustre. Les persones que estiguin interessades en fer la formació hauran de sol·licitar autorització al centre, a través del CEP telefonant al 971384408.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Decidir quins aspectes de lectoescriptura treballaran a cada nivell per poder dur a terme una experiència.
 • Experimentar a l’aula activitats que permetin aplicar la lectoescriptura competencial en els diferents nivells educatius.
 • Elaborar instruments propis d’avaluació: bases d’orientació, rúbriques i graelles d’observació.

Continguts

 • Disseny de tasques relacionades amb la lectoescriptura competencial a l’aula.
 • Els instruments d’avaluació: bases d’orientació, rúbriques i graelles d’observació.

Metodologia

 • Les persones participants en la formació es constituiran en grup d’aprenentatge.
 • La dinamització de la formació es fonamenta en el treball cooperatiu.
 • A través de les estructures proposades el grup d’aprenentatge ha d’elaborar els criteris de realització i qualitat que han de servir de base d’orientació per a dissenyar l’activitat que s’ha d’experimentar a l’aula.

Transferència

 • Les persones participants, de manera cooperativa, han de portar a l’aula una o més d’una activitat dissenyada segons el model d’aprenentatge cooperatiu .
 • Portaran a la pràctica totes aquelles qüestions que s’hauran treballat i decidit durant la formació a través de la pràctica reflexiva.
 • Documentaran les experiències d’aula per poder avaluar-les.
 • Farem l’avaluació de la transferència tenint en compte tots els seus components : recollida de dades, anàlisi de les dades i posada en comú dels judicis corresponents i presa de decisions.

Lloc

CEIP MARGALIDA FLORIT

Horror

 • Dia 8 de novembre de 16 a 18.30 h.
 • Dia 22 de novembre de 16 a 19 h
 • Dia 26 de gener de 16 a 19 h
 • Dia 7 de febrer de 16 a 19 h
 • Dia 2 de març de 16 a 19 h
 • Dia 25 d’abril de 16 a 19 h
 • Dia 2 de maig de 16 a 18:30 h

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 4 a dia 31 d’octubre de 2021 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 1 de novembre de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, el CEP confirmarà la vostra assistència.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4784452.

Avaluació i certificació

 • Assistència almenys al 85% de les hores de formació.
 • Participació activa en les sessions de formació.
 • Experimentació a l’aula de la transferència i documentació del procés.
 • Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
 • En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
 • Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
 • Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
 • Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
 • Disposau d’un termini de 90 dies des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

 • Josep Piris, assessor de Convivència i de les competències socials i emocionals del CEP de Menorca. (jpiris@cepdemenorca.cat)
 • Marga Mesquida, coordinadora de la formació i docent del CEIP Margalida Florit

Àrea

Totes

Modalitat

Formació en el centre