FA 2611

Línia estratègica

PQ 2024 7 Actualització tècnica i/o de col·lectius específics

Destinataris

Mestres o educadores en actiu a EI públiques o CEI de xarxa complementària dels diferents municipis de l’illa de Menorca.

Requisits

Estar en actiu a una EI i/o CEI de xarxa complementària aquest curs escolar 2020-2021.

Criteris de selecció

1. Un professional per centre (EI i CEI de xarxa complementària) per ordre d’inscripció. 2. La resta de places es cobriran seguint el mateix criteri de l’apartat anterior.

Objectius

-Definir què és inclusió i educació inclusiva.
-Diferenciar entre educació especial vs model inclusiu.
-Conèixer el procés d’inclusió i les seves implicacions.
-Reflexionar envers el paper de l’escola infantil com espai de col·laboració amb la família en l’educació dels infants. -Analitzar el que significa una escola infantil inclusiva en funció de les pràctiques i estratègies que du a terme.
-La importància del paper de la tutora.
-Analitzar els elements del pla d’atenció a la diversitat.
-Conèixer les funcions de l’EAP com element de suport al centre, als infants, a les famílies i a la comunitat.

Continguts

-Concepte d’inclusió: del model centrat en necessitats educatives especials al model de barreres d’aprenentatge i participació.
-Els principis bàsics per ser una escola inclusiva.
-Recursos i suport. Context i projecte de centre compartit. L’equip de suport.

-Organització dels grups, espais, materials. Intervencions dels diferents professionals que fan suport. -Metodologia, planificació, execució i avaluació de les pròpies pràctiques i estratègies de suport.
-Pla d’atenció a la diversitat, Pla d’acolliment, mesures de suport,…
-Discapacitats greus i discapacitats profundes.-

Tipologies de l’alumnat NESE.

Metodologia

La formació es farà en forma de participació mixta amb una fase presencial per videoconferència (8 hores) a través de Zoom i una fase a distància (2 hores) a través de l’entorn virtual d’aprenentatge Moodle (fweib.caib.es).

Transferència

Es plantejaran activitats relacionades amb els continguts tractats a cada sessió i que es realitzaran dins l’entorn virtual d’aprenentatge Moodle.

Calendari

Dia 15 d’abril Dia 22 d’abril Dia 29 d’abril Dia 6 de maig

Lloc

A distància

Horari

15 d’abril, 22 d’abril, 29 d’abril i 6 de maig de 16:30 a 18:30 h.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 15 de febrer a dia 21 de març de 2021 de la manera següent:

1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.

2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.

3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 22 de març de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE MENORCA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.

4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 22 a dia 28 de març de 2021 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.

5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.

6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per estricte ordre de preferència, fins que s’ocupin les places lliures.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació

Per poder obtenir una avaluació positiva en la formació i la posterior certificació, les persones que hi participin hauran de:
-Assistir a totes les sessions presencials per videoconferència.
-Realitzar totes les tasques obligatòries proposades dins els terminis establerts i obtenir-ne una qualificació positiva. -Realitzar el qüestionari del Portal del Personal.

Coordinació i informació

Josep Cortès, assessor de Convivència i de les competències socials i emocionals del CEP de Menorca. (jcortes@cepdemenorca.cat)

Formadors

Francisca Roman Alles: Orientadora educativa de l’EAP Menorca.

Laura López Veny: Mestra d’audició i llenguatge de l’EAP Eivissa.

Ma Margarita Martín Sans: Mestra de Pedagogia terapéutica de l’EAP Palma.

Àrea

Totes

Modalitat

Formació per àmbits