FA 16597

Línia estratègica

PQ 2024 3 Gestió d’equips i coordinació docent

Destinataris

Docents en actiu que compleixin els requisits

Requisits

 1. Pertànyer a algun dels cossos següents:
  • Professorat d’educació secundària
  • Professorat tècnic de formació professional
  • Professorat d’ensenyaments de règim especial
  • Mestres
 2. Tenir una antiguitat d’almenys cinc anys com a funcionari de carrera en algun dels cossos anteriors.
 3. Haver impartit docència directa a l’aula com a funcionaris de carrera d’alguns dels cossos del punt 1 durant un període d’almenys cinc anys.
 4. Tenir destinació definitiva en un centre públic de les Illes Balears.
 5. No haver exercit la direcció en un centre docent públic entre el 9 de desembre de 2013 i el 9 de desembre de 2018.*
 6. No haver exercit la direcció en un centre docent públic més de 2 anys*.
 7. No estar en possessió d’una formació regulada pel Reial decret 894/2014, de 17 d’octubre, pel qual es desenvolupen les característiques del curs de formació sobre el desenvolupament de la funció directiva establert en l’article 134.1.c) de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, així com dels corresponents cursos d’actualització de competències directives i que hagi estat impartida per l’administració educativa estatal o per les administracions educatives de les comunitats autònomes.

*Aquestes persones, sempre que compleixin la resta dels requisits, es podran inscriure a una formació d’actualització de les competències directives per a la qual s’habilitarà una convocatòria específica aquest curs escolar.

Tots els requisits s’han de complir a la data de finalització de la inscripció.

Criteris de selecció

Per ordre de prioritat:

 1. Docents que siguin directors en exercici. En aquest cas no és necessari complir els requisits 2, 3 i 4.
 2. Docents de centres educatius on s’obrirà concurs de mèrits per a la selecció de directors a la convocatòria del curs 2020-21. Aquests centres els definirà la DG de Planificació, Ordenació i Centres.
 3. Docents de centres educatius en què el director finalitza el període d’exercici del càrrec el 30 de juny de 2021 però pot optar a renovar sense concurs. Aquests centres els definirà la DG de Planificació, Ordenació i Centres.
 4. La resta dels docents que compleixin els requisits.
  • En el primer ordre de prioritat (directors en exercici)
  • El criteri d’ordenació serà l’odre d’inscripció però amb alternança entre persones que siguin cap d’estudis o secretaris i persones que no ostentin aquests càrrecs.

IMPORTANT: no s’admetran més de 2 persones del mateix centre. En el cas que, després d’admetre seguint l’ordre de prioritat anterior a un màxim de 2 persones per centre, encara hagi places es podrà admetre a 3 persones per centre.

IMPORTANT: Si sou directors, caps d’estudis o secretaris, quan faceu la sol·licitud en el portal del personal seleccionau l’opció correcta a l’apartat “càrrec”. Si sou directors, indicau a “comentaris” el/s període/s de temps en el qual heu exercit. Si encara estau en exercici posau com a data final “fins l’actualitat”. Recordau també fer constar la vostra situació administrativa actual. No indicar correctament totes aquestes dades a la sol·licitud pot implicar que no es faci efectiva la prioritat a la qual pugueu tenir dret.

Objectius

 • Acreditar el professorat per al desenvolupament de la funció directiva.
 • Proporcionar les competències generals i específiques per exercir les funcions pròpies del càrrec de director/a de centres públics.
 • Facilitar el coneixement i la pràctica dels instruments i eines necessaris per incidir en la millora de la institució escolar i en el benestar dels seus integrants.
 • Capacitar per a l’exercici d’un lideratge pedagògic centrat en les persones i orientat a facilitar processos d’ensenyament i aprenentatge d’èxit i qualitat.
 • Guiar l’elaboració d’un projecte final de direcció de centres educatius que incorpori el desenvolupament dels continguts treballats en cada un dels mòduls.

Continguts

Els establerts al Reial decret 894/2014, de 17 d’octubre, pel qual es desenvolupen les característiques del curs de formació sobre el desenvolupament de la funció directiva establert en l’article 134.1.c) de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, així com dels corresponents cursos d’actualització de competències directives.

Metodologia

 • La formació es farà en modalitat presencial (37 h) per videoconferència i a distància (83 h) a l’entorn Moodle de formació del professorat.
 • Tindrà un enfocament teòric i pràctic.
 • Es treballarà a partir de la realitat dels centres educatius i s’empraran materials i recursos transferibles a l’exercici de la funció directiva i a les característiques dels centres educatius de les Illes.
 • Per treballar els continguts de la fase a distància, cada un dels formadors facilitarà documents i materials específics i proposarà activitats concretes a través de la plataforma Moodle.
 • Els continguts del mòdul VI, Projecte de Direcció, es treballaran de manera transversal i constituiran l’eix vertebrador de la formació.
 • Les sessions videopresencials tindran un enfocament pràctic i transferible adaptat a la plataforma que s’utilitzi.

Calendari

Les sessions de videoconferència es faran en les dates següents:

 • Octubre 2020: 13 i 15 (dimarts i dijous)
 • Novembre 2020: 3, 5, 24 i 26 (dimarts i dijous)
 • Desembre 2020: 15 i 17 (dimarts i dijous)
 • Gener 2021: 19 i 21 (dimarts i dijous)
 • Febrer 2021: 9 i 11 (dimarts i dijous)

Horari

 • Dimarts: de 16 a 18 hores i de 18:15 a 20:15 hores excepte el primer dimarts (13 d’octubre) que serà de 16 a 19 hores.
 • Dijous: de 16 a 18 hores excepte el primer dijous (15 d’octubre) que serà de 16 a 18 hores i de 18:15 a 20:15 hores.

IMPORTANT: Si alguna d’aquestes videoconferències us coincideix amb hores lectives, si estau admesos, haureu de demanar un permís al director del centre si us coincideixen fins a 3 dies o a la Direcció General de Personal Docent si són més, utilitzant el model de sol·licitud que hi ha a la seva pàgina web. Per completar-la correctament, a l’apartat “període per al qual sol·licita el permís”, hi heu de fer constar la data d’inici (13/10/2020) i la data final (11/02/2021) i a l’apartat “observacions”, caldrà especificar els dies concrets per als quals demaneu el permís. A més, serà imprescindible que acompanyeu la sol.licitud de la corresponent convocatòria de la formació.

Lloc

Entorn Moodle de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca (fweib.caib.es)

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 23 a dia 27 de setembre de 2020 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal portal del personal. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Per sol·licitar compte d’usuari heu d’anar a aquí. Al menú principal de l’esquerra trobareu “Formació dels DOCENTS”. Clicau “Sol·licitud cursos” i seleccionau “D.G. DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA”.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau l’apartat “INSCRIU-TE” de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual, si escau. Una vegada estigui tot correcte, clicau “Envia la teva inscripció”
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 2 d’octubre de 2020. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra “Formació dels DOCENTS”, “Sol·licitud cursos” seleccionant “D.G. DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA”. La llista d’espera, si escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal que confirmeu la vostra assistència de dia 3 a dia 7 d’octubre de 2020 a l’apartat “Confirma cursos”, dins del menú “Formació dels DOCENTS”. La no confirmació dins aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
 5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
 6. Una vegada finalitzat el termni de confirmació, si el nombre de persones confirmades és inferior al de places ofertes, ens posarem en contacte amb les persones en llista d’espera per cobrir la resta de places.

Avaluació i certificació

Per poder obtenir una avaluació positiva en la formació i la posterior certificació, els participants hauran de:

 1. Part a distància: realitzar totes les tasques obligatòries dins els terminis establerts i obtenir-ne una qualificació positiva.
 2. Part videopresencial: assistir al 85% de les sessions. Es registrarà l’assistència. Per això és requisit disposar d’un mitjà informàtic amb micròfon i càmera.

Coordinació i informació

Magadalena Oliver Torelló, assessora del Servei de Normalització Lingüística i Formació Correu electrònic: mmolivertorello@dgpice.caib.es

Àrea

Totes

Modalitat

Formació especialitzada