FA 16359

Línia estratègica

PQ 1620 3 Gestió d’equips i coordinació docent

Destinataris

Funcionaris de carrera en actiu que compleixin els requisits.

La selecció dels participants es farà seguint els següents criteris, en aquest ordre:

 1. Coordinadors de les formacions dels centres educatius (especificar-ho a l’apartat d’observacions de l’inscripció).
 2. Participants de les formacions que es desenvolupin als seus centres (FdC, FiC, FeC) durant el curs 2019/2020 i/o 18/2019 (especificar-ho a l’apartat d’observacions de l’inscripció).
 3. Assessors de formació de primer any (que hagin començat al setembre de 2019) prioritzant els de l’equip de Formació Professional.
 4. La resta de docents per ordre d’inscripció.

Requisits

Segons la Resolució de dia 27 de març de 2019 per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places d’assessors de formació permanent als centres de professorat:

 • Ser funcionari de carrera en servei actiu d’un dels cossos següents: mestres, professorat d’educació secundària, professorat tècnic de formació professional o professorat d’ensenyaments de règim especial.
 • Acreditar una antiguitat mínima de cinc anys com a funcionari de carrera en actiu en algun dels cossos a què fa referència el punt anterior.
 • Tenir una experiència docent de cinc anys, com a mínim, impartint docència directa a l’aula dels ensenyaments regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.
 • Estar destinat a qualsevol centre de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.

Objectius

 • Donar a conèixer el funcionament dels centres de professorat així com les funcions dels assessors.
 • Utilitzar recursos per a la dinamització de grups.
 • Facilitar orientacions per dur a terme l’assessorament i les negociacions de les formacions amb els centres, i acompanyar-los en els seus processos de millora, des de la pràctica reflexiva.
 • Oferir orientacions per elaborar el Projecte de Treball de la convocatòria de places d’assessors de CEP fonamentades en la pràctica reflexiva.

Continguts

 • Funcionament dels centres de professorat.
 • Competències i funcions de l’assessor/a de formació del professorat.
 • Lideratge i dinamització de grups. Orientacions i recomanacions per a desenvolupar l’assessorament a les formacions. Pràctica reflexiva.
 • Observació i Retroacció entre Iguals (OFEI).
 • Projecte de Treball: característiques formals, objectius i continguts.

Metodologia

 • Les sessions es fonamentaran en la la pràcica reflexiva, la participació activa i l’aprenentatge cooperatiu per tal d’afavorir la interecció i la construcció social del coneixement.
 • Es durà a terme una pràctica presencial de tres hores amb un assessor/a de CEP, desenvolupant una part del procés d’acompanyament a un centre educatiu.
 • A l’entorn de formació en línia s’haurà d’elaborar el Projecte de Treball.

Transferència

Disseny d’un programa de formació per a un centre educatiu (entre 20 i 30 hores).

Calendari

 • Les sessions presencials seran divendres 6 de març i dilluns 16 de març de 2020.
 • La part a distància en línia serà de dia 7 a 29 de març de 2020.
 • La pràctica amb l’assessor serà en la data convinguda amb el CEP de referència (entre el 9 i el 29 de març de 2020).

Lloc

CEP de Palma.
Els docents admesos (d’Eivissa, Formentera i Menorca) que apareguin a la llista definitiva hauran de contactar, tan aviat com sigui possible, amb els seus CEP de referència per tal de gestionar els desplaçaments a Mallorca.

Horari

De 10 a 13.30 i de 15 a 18 hores.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 17 a dia 23 de febrer de 2020 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Si teniu problemes per accedir al portal podeu trobar informació a http://weib.caib.es/Suport/solicitud_email/sol_email_.htm. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau D.G. DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 25 de febrer de 2020. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant D.G. DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 25 a dia 26 de febrer de 2020 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
 5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
 6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per estricte ordre de preferència, dia 27 de febrer de 2020, fins que s’ocupin les places lliures.
 7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 27 de febrer de 2020.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l’activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació

És imprescindible presentar les tasques a distància, realitzar les pràctiques amb l’assessor/a de formació i assistir amb una participació activa a un mínim del 85% de les sessions de formació presencials.

Coordinació i informació

Assessora Docent: Lorena Valenzuela
Correu electrònic: lvalenzuela@dgpice.caib.es
Servei de Normalització Lingüística i Formació (Tlf: 971 17 76 00 / Ext. 62304) Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Àrea

Totes

Modalitat

Formació per àmbits